Isnin, 18 Ogos 2008

Struktur KhilafahTranslation:

With regards to the ruling system, the structure of the state in Islam is established upon eight pillars: the Khaleefah, i.e., the head of State, the Khaleefah's delegated assistants (Mo'aawen TafweeD), the Khaleefah’s executing assistants (Mo'aawen Tanfeedh), the Ameer of Jihad, the Governors (Wulah), the Judges (QuDah)), state departments, and the state assembly (Majlis al-Ummah). This structure existed and Muslims have never been without a Khaleefah until at the hands of Mustapha Kemal, the disbelieving (Kafir) colonial powers abolished the Khilafah in 1342 A.H (1924 C.E). The existence of a Khaleefah for the Muslims, prior to its removal, had been continuous. Whenever a Khaleefah died or was removed, he was succeeded by another, even during the era of decline. Since the Islamic State is the Khaleefah, it means that when a Khaleefah is present the Islamic State exists. As for his assistants in ruling and execution they were present in all ages and were assistants and not wazirs. Although, they were named wazirs during the 'Abbassid era they were assistants and did not possess the capacity of ministers (wazirs) present in the democratic system at all, they were rather assistants in ruling and execution by authorisation from the Khaleefah, while all the executive powers were in the hands of the Khaleefah.

The existence of the governors (wulah), judges (quDah) and state departments was obvious When the kuffar occupied the lands, all their affairs had been running and there were therein governors, judges and state departments, a matter that does not need any evidence. As for the ameer of jihad, he used to run the affairs of the army in its capacity as an Islamic army all over the world, it was known to be undefeated. With regards to the Majlis al-Ummah, after the era of the Khulafaa ar-Rashidun, its existence was not given much attention. The reason for that is that it is one of the ruling structure but not one of its pillars. Shura is one of the rights of the people upon the Khaleefah. Thus, if he neglects it he would be negligent, but the ruling system would still remain Islamic. This is because the shura (consultation) in Islam is for seeking the opinion and not for ruling. This is contrary to the parliamentary system in democracy. Therefore, it is clear that the Islamic ruling system was applied.

Terjemahan:

Mengenai sistem pemerintahan, struktur negara di dalam Islam terdiri dari lapan asas (struktur), iaitu:

(1) Khalifah, sebagai ketua negara
(2) Mu'awin Tafwidh, sebagai pembantu Khalifah yang berkuasa penuh
(3) Mu'awin Tanfiz, sebagai pembantu Khalifah dalam urusan administrasi
(4) Amirul Jihad
(5) Wali (gabenor)
(6) Qadhi (hakim)
(7) Jabatan-jabatan Negara,
(8) Majlis Ummat

Struktur ini wujud dalam sejarah Islam dan kaum muslimin belum pernah melewati satu masa pun tanpa seorang Khalifah sehinggalah tiba masa Mustapha Kemal, kuasa pejajah kuffar menggulingkan Khilafah pada tahun 1342H (1924M). Kewujudan Khalifah ditengah-tengah kaum muslimin sentiasa berlangsung sebelum ia digulingkan. Tatkala seorang Khalifah meninggal dunia atau dilucutkan, ia diganti oleh yang lain walaupun dalam era kemunduran. Daulah Islam itu adalah Khalifah kerana ia mewakili kewujudan daulah Khilafah. Manakala, pembantunya dalam pemerintahan dan perlaksanaan (administrasi), mereka hadir dalam semua masa dan membantu bukan sebagai wazir (menteri –pent). Walaupun, mereka digelar wazir semasa era Abbasiyyah, mereka tetap sebagai pembantu dan tidak bertugas sebagai wazir (menteri) yang wujud dalam sistem demkorasi pada hari ini, mereka bertugas sebagai pembantu dan pelaksana melalui mandat (kuasa) yang diberikan oleh Khalifah, sedangkan kuasa tertinggi masih ditangan Khalifah.

Kewujudan gabenor, qadhi (hakim) dan jabatan-jabatan Negara sangat jelas. Apabila penjajah kuffar menakluki tanah-tanah (kaum muslimin), mereka menerapkan semua sistem mereka dan para gabenor, hakim dan jabatan-jabatan Negara tetap berjalan tanpa perlu dibuktikan lagi. Sedangkan Amirul Jihad pula, ia menjalankan seluruh tugasnya bersama angkatan bersenjata (Jaisy) dalam kapasitinya sebagai tentera Islam bagi seluruh dunia, yang tidak pernah dikalahkan. Berkaitan dengan Majlis Ummat pula, selepas era Khilafah Ar-Rasyidin, kewujudannya tidak dipandang berat. Alasannya adalah kerana ia bukan salah satu dari struktur asas Khilafah. Syura adalah hak rakyat ke atas Khalifah. Jadi, jika ia lalai, ia akan diabaikan pula (oleh rakyat), tetapi sistem pemerintahan masih kekal sebagai sistem pemerintahan Islam. Ini adalah kerana syura (rundingan) didalam Islam adalah sebagai jalan mencari pandangan (pendapat) dan bukan untuk (hal) pemerintahan. Ini sangat bertentangan dengan sistem berparlimen dalam demokrasi. Ini membuktikan bahawa sistem pemerintahan Islam pernah digunakan.

Sumber : Petikan dari Kitab Nizhamul Islam, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani (1953), ms 47-48 versi Arab

Tiada ulasan: