Selasa, 2 September 2008

Sejarah Umat Islam


Sejarah Umat Islam : Dari Kelahiran, Kegemilangan hingga Kemunduran

Gambaran tentang kejayaan dan kemuliaan umat Islam ini telah hilang dan minda kebanyakan kaum muslimin ketika ini. Ini kerana zaman kejayaan dan kemuliaan mereka wujud ketika mereka masih lagi hidup dibawah naungan Negara Islam yang menerapkan sistem Islam. Satu-satunya generasi yang sempat menyaksikannya adalah generasi yang hidup pada zaman akhir Khilafah Othmaniyyah. Merekalah satu-satunya generasi yang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan sisa-sisa kebesaran umat Islam yang hidup dalam naungan Negara Islam. Oleh kerana itu, antara kemusykilan yang ditemui ditengah umat Islam ketika ini adalah kemusykilan mendekatkan gambaran yang telah hilang itu dalam minda mereka disebabkan oleh realiti ada ketika ini.

Sekalipun demikian apapun kemusykilannya, kemuliaan umat Is­lam dalam naungan Negara Islam itu bukanlah catatan sejarah dan angan-angan semata-mata. Ini kerana bukti-buktinya benar-benar ada dan memenuhi ruangan sejarah selama 13 abad. Ketika ini, orang Islam yang mempunyai akal sihat pasti akan merindui semula kejayaan dan kegemilangan Islam dan kemuliaan mereka di bawah naungan Negara Islam. Oleh kerana itu, pemahaman yang benar dan jernih terhadap realiti tersebut akan meningkatkan keyakinan umat ini untuk meraih semula kemuliaan dan kejayaannya.

570 M
Kekalahan Abraha di dalam percubaannya untuk memusnahkan Kaabah.
Kelahiran Muhammad (SAW). Bapa baginda, Abdullah, meninggal dunia sebelm kelahiran Nabi.

576 M
Ibu baginda, Aminah, meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun.

594 M
Muhammad (SAW) berkahwin dengan Khadijah.

610 M
Muhammad (SAW) dilantik menjadi Rasul (utusan) Allah.
Memulakan Fasa Dakwah Pertama : Membina para sahabatnya dan penganut Islam yang baru secara rahsia di rumah al-Arqam bin Abi al'Arqam. Firman Allah SWT. yang maksudnya:

' Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum melainkan mereka mengubah apa yang ada di dalam diri-diri mereka.' (Q.s. ar-Ra'd [13]. 11).

613 M
Fasa Dakwah Kedua: Dakwah secara terbuka setelah turunnya ayat :

' Maka sampaikanlah secara terbuka dengan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik," (Q.s. al-Hijr [15]: 94).

Interaksi di antara orang Islam dengan kafir bermula.

619 M
Israk dan Mi'raj
Mencari Nusrah (perlindungan) dalam rangka menerapkan Islam daripada orang-orang yang memiliki pengaruh serta kekuatan, dan suku-suku, kaum dengan syarat mereka memeluk Islam.

621 M
Fasa Dakwah Ketiga bermula.
Bai’ah Aqabah Pertama : Rasulullah SAW telah diberi bai’ah oleh suku al-Aus dan al-Khazraj yang berasal dari Yathrib (Madinah).
Muhammad (SAW) mengirim Mus'ab bin 'Umayr ke Yathrib untuk mengajarkan Islam kepada suku tersebut.
Sebahagian besar penduduk Madinah memeluk Islam.

622 M / 1 H
Bai’ah Aqabah Kedua : Rasulullah telah menerima penyerahan pemerintahan Madinah dari al-Auz dan Khazraj. Bai’ah Aqabah Kedua ini diberikan oleh 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka memberi Muhammad (SAW) bai’ah untuk memeluk Islam dan memberi perlindungan kepada Nabi (SAW).
Perintah untuk berhijrah dikeluarkan oleh Muhammad (SAW) kepada para sahabat. Quraisy merancang untuk membunuh Muhammad (SAW), tetapi perancangan mereka gagal dan Muhammad (SAW) berjaya melakukan hijrah.
Negara Islam ditegakkan!

622-32 M
Muhammad (SAW) sebagai Ketua Negara Islam Pertama.
Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin.
Menubuhkan masjid sebagai pusat pentadbiran agama dan politik.
Menandatangani Wathiqah Madinah (Piagam Madinah) antara kaum muslimin (Ansar dan Muhajirin) dengan orang-orang kafir musyrik dan Yahudi Yathrib.

624 M
Peperangan Badar : Islam dan kaum muslimin menang. 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 kaum kuffar. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.

625 M
Peperangan Uhud : Pihak kaum muslimin kalah. Sebahagian dari tentera Islam mengengkari salah satu dari perintah Muhammad (SAW) dan meninggalkan posisi penting di medan perang. Muhammad (SAW) sendiri telah tercedera.

627 M
Peperangan Khandaq (al-Ahzab) : Is­lam dan kaum muslimin menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak lagi mampu untuk melancarkan serangan terhadap orang Islam.

628 M
Peperangan Bani Quraydah: Islam menang
PerjanjianHudaybiyah : Perjanjian damai dengan tempoh maksima 10 tahun, yang dimaterai oleh kaum muslimin dengan Quraisy. Langkah politik Nabi (SAW) yang bijak. Antara lain untuk menghancurkan pakatan antara Quraisy dan Khaybar. Dengan demikian, kekuatan pihak Quraisy semakin lemah.
Titik perubahan dalam Sirah.
Mengutus surat kepada para pemimpin dunia untuk mengajak mereka kepada Islam.
Peperangan Khaybar : Islam me­nang.

629 M
Peperangan Mu’tah : Perang antara pihak Islam dan Rom. Kaum muslimin berundur. 3,000 orang Islam berhadapan dengan 200 000 kaum kuffar.

630 M
Pebebasan Makkah : Selepas pihak Quraisy melanggar Perjanjian damai Hudaibiyah, Makkah berjaya dibebaskan oleh Nabi SAW.
Peperangan Hunayn : Islam me­nang.
Peperangan Ta 'if: Islam menang.
Peperangan Tabuk : Rom berundur.

631 M
Tahun Deligasi :
Suku-suku Arab yang lain di Semenanjung Arab memberikan bai’ah mereka kepada Nabi SAW.

632 M / 11 H
Haji Perpisahan : 100,000 kaum mus­limin menghadirinya.
Muhammad (SAW) mempersiapkan bala tentera Usamah bin Zayd untuk menyerang Rom.
Kewafatan Muhammad (SAW).

632 - 661 M / 11 - 40 H ( Al-Khilafah ar-Rasyidah )

632 - 34 M / 11 - 13 H Khalifah Abu Bakar As-Siddiq

632 M
Para sahabat melantik Abu Bakar se-bagai Khalifah.
Meneruskan misi Usamah bin Zayd.
Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang engan membayar zakat.

633 M
Peperangan Yamamah : Islam berjaya membebaskan selatan Syria.
Penaklukan al-Hirah di Iraq.
Pengumpulan al-Qur'an : Quran dikumpulkan dalam bentuk buku yang diketuai oleh Zayd bin Thabit.

634 M / 13 H
Peperangan Ajnadin di Palastin.
Abu Bakar meninggal dunia.

634 M - 644 M / 13 - 23 H Khalifah 'Umar bin al-Khattab.

636 M
Barah dan Ba'labak dibebaskan.
Damsyik dan Hims dibebaskan.

637M
Syria dan Jordan dibebaskan.
Peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid.
Bandar al-Kufah dibina.

638 M
Iraq dibebaskan.
Peperangan al-Qadissiyah.
Jerusalem dibebaskan secara aman
Peperangan Jalula' : Parsi dikalahkan.
Banyak lagi kota-kota di Syria dibebaskan.

639M
Penyusunan Kalender Hijrah.
Para sahabat mengesyorkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, iaitu penghijrahan Nabi (SAW) dari Makkah ke Madinah untuk mendirikan Negara Islam.

640M
Kawasan di Iraq dan Syria yang masih tinggal di bebaskan.

641M
Qaysariyyah dibebaskan.

642 M
Mesir dibebaskan.
Kaum Yahudi berpindah dari negeri Arab ke Syria.

643 M
Empayar Parsi runtuh, dan Iran dibebaskan.
Peperangan Nahawand

644 M / 23 H
Tripoli (Libya) dibebaskan.
Azerbaijan dibebaskan.
Hamazan dibebaskan.
Asfahan dibebaskan.
'Umar dibunuh oleh seorang Majusi.

644 - 656 M / 23 - 35 H Khalifah 'Uthman bin 'Affan.

648 M
Syapur dibebaskan.
Tripolitania dibebaskan.

652 M
Khurasan dan Naisapur ditakluki.

653 M / 35 H
'Uthman dibunuh di Madinah.

656 - 661 M Khalifah 'Ali bin Abi Talib.

658 M
Peperangan Jamal : Peperangan antara Khalifah 'Ali dengan penentangnya.

659 M
Peperangan Sifin: Perang antara Khalifah Ali dengan penentangnya, iaitu Mu'awiyah.
1) al-Hasan al-Basri (643-732M)

660M
Peperangan Nahrawan: Peperangan untuk menentang golongan Khawarij.

661M / 40H
'Ali dibunuh di Kufah.

661- 661 M / 40 H Khalifah al-Hasan bin 'Ali.

661 M
Al-Hasan mengundurkan diri selepas 6 bulan.661- 750 M / 41 - 132 H Al-Khulafa al-Umawiyyun

661 - 680 M / 41- 60 H
Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

661 M
Mu'awiyah menjadi khalifah, selepas al-Hassan memberikan bai’ahnya.

663 M
Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.

663 - 6671 M
Kebanyakan negeri di Asia ditakluki.

680 - 683 M
Khalifah Yazidbin Mu'awiyah

683 - 683 M
Khalifah Mu'awiyah bin Yazid.

683 - 692 M / 64 - 73 H
Abdullah bin Zubayr menjadi Khalifah. Dia dibunuh o]eh golongan Umawiyyun.

683 - 692 M
Khalifah Marwan bin Hakim.

691 M / 72 H
Kubah Batu (Dome of the Rock) dibina di Jerusalam.

692 - 705 M
Khalifah 'Abd al'Malik bin Marwan.

696 - 705 M
Banyak bandar-bandar Rom dibe­baskan.

698 - 703 M
Keseluruhan Utara Afrika dibebaskan.

705 M
Turkistan dibebaskan.

705 - 715 M
Khalifah al-Walid bin 'Abd al-Malik

706 M
Perluasan Masjid Nabawi.
Pembebasan Bukhara dan tempat-tempat lain.

711 M
Andalusia dan sebahagian Perancis dibebaskan

712 M
Sind dan Punjab (India) dibe­baskan.
Khawarizm dan Samarqand dibe­baskan.

713 M
Kabul (Afghanistan) dibebaskan.

715 M
Tus dibebaskan.

715 - 717 M
Khalifah Sulayman bin Abd al-Malik.
1) Iman Zayd bin 'Ali (700-742 M)
2) Imam Abu Hanifah (700-768 M)
3) Imam Ja'afar (700-768 M)
4) Ibn Ishaq (708-774 M)
5) Imam Malik,(713-797M)

717 - 720 M
Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz
Kemiskinan sifar di Negara Islam.
Tiada orang yang layak menerima zakat.
Dana dari zakat digunakan untuk membebaskan hamba di Eropah.

720 - 724 M
Khalifah Yazid bin 'Abd al-Malik

732 M
Pertempuran Balat as-Syuhada di tengah Perancis. Tentera Islam dikalahkan.

743 - 744 M
Khalifah al-Walid bin 'Abd al-Malik

744 - 744 M
Yazid (an-Naqis atau kurang) bin al-Walid

744 M
Khalifah Ibrahim bin al-Walid
Penerjemahan buku-buku Hel­lenistic (falsafah Yunani) ke bahasa Arab. Ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Mu'tazilah, Jabariyyah, Ahlussunnah dan lain-lain.

744 - 750 M
Khalifah Marwan (al-Himar atau keldai) bin Muhammad

755 M
'Abd ar-Rahman ad-Dakhil memulakan pemerintahan di Andalusia.

132 - 923 H / 750 - 1517 M Al-Khulafa al-Abbasiyyun

750 - 754 M
Khalifah Abu al-'Abbas as-Saffah, memerintah dari Al-Kufah.

754 - 775 M
Khalifah Abu Ja'far al-Mansur

756 - 766 M
Pembinaan kota Baghdad.

775-785 M
Khalifah al-Mahdi

Imam Syafi'e (767-820 M)

785 - 786 M
Khalifah al-Hadi

786 - 809 M
Khalifah Harun ar-Rasyid
Penaklukan banyak kawasan Rom.
Imam Ahmad bin Hanbal (781-856 M)
Imam Muslim (wafat 833 M)

809 - 813 M
Khalifah al-Amin

813 - 833 M
Khalifah al-Ma'mun

Imam al-Bukhari (816-878 M)

833 - 842 M
Khalifah al-Mu'tasim Billah

837 M
Khalifah menyahut seruan seorang perempuan Islam yang meminta pertolongan kerana ditawan oleh Rom, dan menyelamatkannya.
'Ammuriyah dibuka. 30,000 Rom terbunuh dan 30,000 yang lain ditawan,
Abu Dawud (824-897 M)

842 - 847 M
Khalifah al-Wathiq Billah

Ibn Majah (831-895 M)

847 - 861 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah

an-Nasa'i (837-925 M)

861 - 862 M
Khalifah al-Muntasir Billah

866 - 869 M
Khalifah al-Mu'tazz Billah

870 - 892 M
Khalifah al-Mu'tamid 'Ala-llah
Di abad ke-4 Hijrah, seruan menutup pintu ijtihad telah terdengar, selepas al-Qaffal mengeluarkan fatwa mengharamkan ijtihad. Bagaimanapun, secara rambang masih terdapat ramai mujtahid dalam Negara Islam.

Imam at-Tirmidhi (wafat 918 M)

892 - 902 M
Khalifah al-Mu'tadid Billah
899 M / 264 H
Kemunculan golongan Qaramita. Yang kemudian dihancurkan pada 458 H.

Imam at-Tabrani (wafat 932 M)

902 - 908 M
Khalifah al-Muktafi Billah

908 - 933 M
Khalifah al-Muqtadir Billah

913 M / 301 H
Al-Hamra Qasr (istana al-Hamra) dibina di Seville, Andalusia.

930 M / 317 H
Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan melarikan Hajar Aswad.

933 - 934 M
Khalifah al-Qadir Billah

934 - 940 M
Khalifah ar-Radhi Billah

940 - 944 M
Khalifah al-Muttaqi Li-llah

944 - 945 M
Khalifah al-Mustakfi Billah

945 - 974 M
Khalifah al-Muti’ Li-llah

947 M / 336 H
Sayf ad-Dawlah mendirikan Pemerintahan Hamadiyin di Allepo.

969 M
Kota Kahirah dibina.

970 - 972 M
Al-Mu'iz menbina Universiti al-Azhar untuk menyebarkan fahaman Fatimiyah.
Salah ad-Din al-Ayyubi kemudian membersihkan al-Azhar dari fahaman tersebut.

974 - 991 M
Khalifah at-Ta'i Li-llah

987 M / 377 H
Masjid Agung Cordova dibina.

996 -1031 M
Khalifah al-Qadir Billah

996 – 1021 M
Al-Hakim Bi-Amri as-Syaitan (bukan Bi-Amrillah) memerintah Mesir.

Imam bin Hazm (994 -1064 M)

1031 - 1074 M
Khalifah al-Qa'im Bi-Amrillah

1037 M / 429 H
Kaum Saljuk diketui oleh Tughril menakluk Khurasan.

1046 M / 489 H
Pope Urban II memulakan Perang Salib Pertama.

1060 M
Kepulauan Sicily dibebaskan.

1070 M
Alb Arsalan dikalahkan oleh Rom. Rajanya ditawan, dan dibebaskan setelah membayar tebusan.

1074 - 1094 M
Khalifah al-Muqtadi Bi-Amrillah

1090 M / 483 H
Permulaan kumpulan al-Batiniyyah, dihapuskan pada 1256 M.

1094-1118 M
Khalifah al-Mustazhir Billah

1099 M
Kumpulan al-Batiniyyah muncul di Asfahan.
Kaum Salib menguasai Jerusalam, dengan pertolongan golongan Fatimiyah.

1107 - 1108 M
Kaum Salib menakluki Tripoli dan sebahagian Syria.

1109 M
Yusuf bin Tasfin al-Babar mengalahkan kaum Salib di Andalusia.

Imam Sarkasyi (wafat 1112 M)

1118 - 1135 M
Khalifah al-Mustarsyid Billah

1135 - 1136 M
Khalifah ar-Rashid Billah

1136 - 1160 M
Khalifah al-Muqtafi Li-Amri-llah

1148 M
Khayr ad-Din Zinki mengalahkan kaum Salib berhampiran Damsyik

1160 - 1170M
Khalifah al-Mustanjid Billah

1169 - 1193 M / 564 - 589 H
Salah ad-Din memerintah Mesir.
Kaum Fatimiyah dikalahkan.
Pembersihan al-Azhar dari fahaman Fatimiyah.

1170 -1179 M
Khalifah al-Mustadhi Bi-Amrillah

1171 M
Salah ad-Din memberikan bai’ah kepada Khalifah.

1177 M
Salah ad-Din membina tembok bandar Kahirah.

Ibn Asakir (wafat 1193 M)

1179 – 1225 M
Khalifah an-Nasir Li-Dinillah

1187 M
Salah ad-Din mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestin), al-Quds (Jerusa­lem) dan Syria dibebaskan.

1193 M
Salah ad-Din meninggal dunia.

Ibn Rusyd (wafat 1217 M)

1219 M
Kaum Salib menawan Dumiat (di Mesir)

1220 M
Ganghis Khan (Tatar) menawan Turkistan, Bukhara, Samarqand dan
Khurasan.

1221 M
Al-Malik al-Kamil membebaskan Dumiat.

1225 - 1226 M
Khalifah az-Zahir Bi-Amri-llah

Imam ar-Razi (wafat 1228 M)

1226 - 1242 M
Khalifah al-Mustansir Billah

1229 M / 626 H
Kaum Salib menawan Jerusalem buat kalikedua.

Ibn Qudamah (wafat 1242 M)

1242 - 1258 M
Khalifah al-Mu'tasim Billah

1244 M / 642 H
Jerusalem dibebaskan kembali.

1249 M / 647 H
Kaum Salib melancarkan serangan kali ketujuh dan yang terakhir, diketuaioleh Louis IX, dan ianya gagal.

1256 M
Kekalahan mutlak kaum al-Batiniyyah di tangan Tatar.

1258 M
Hulaku menawan Baghdad dan membuhnuh Khalifah; Kaum Tatar membunuh 1.6 juta orang Islam. Dua pengkhianat iaitu Ibn al-Alqami dan Nasir ad-Din at-Tusi membantu kaumTatar.
Titik kearah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual Umat Islam yang memang telah merosot.
Ketiadaan Khalifah selama 3.5 tahun.
Al-Malik al-Muzaffar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut (Palestine).

Imam an-Nawawi (1223 M-1277M)

1261 - 1262 M
Al-Mustansir Billah, Khalifah terakhir di Baghdad.

1262 - 1301 M
Khalifah al-Hakim Bi-Amri-llah I

1262 M
Kebanyakan kumpulan kaum Tatar memeluk Islam.

1265 M
1) Ibn al-Ahmar menawan kembali 32 bandar di Andalus.
2) Halaku, raja Tatar meninggal dunia.

1281 M
1) Al-Malik al-Mansur Qalawun (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Syria.
2) Sultan Qalawun membebaskan Tripoli (Syria) dari kaum Salib selepas 150 tahun.

1293 M
Islam tersebar di kalangan tentera Tatar.

1299 - 1326 M
Uthman I. Sultan Uthmaniyyah yang pertama. DiaberperangmelawanRom.

Ibn Taymiyyah (1263 -1328 M)

1301 - 1339 M
Khalifah al-Mustakfi Billah, I

1326 -1329 M
Ourkhan I, Sultan Uthmaniah yang kedua. Dia menakluki Asia Kecil (Turki).

Ibn Kathir (wafat 1373 M)
Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (wafat 1350 M)

1339 - 1341 M
Khalifah al-Wathiq Billah I

1341 - 1352 M
Khalifah al-Hakim Bi-Amrillah II

1325 - 1362 M
Murad I, Sultan Uthmaniah yang ketiga.

1352 - 1362 M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah Pertama

1361 M
Murad membebaskan Adranah.

1362 - 1377 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah I (Pengangkatan Pertama)

1365 - 1405 M
Taimurlink (Mongol) memulakan peperangan terhadap kaum Muslimin.

1377 - 1377 M
Khalifah al-Mu'tasim I (Pengangkatan Pertama)

1377 - 1383 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah I (Pengangkatan kedua)

1383 - 1386 M
Khalifah al-Wathiq Billah II

1383 M
Murad menakluki Sofia.

1386 - 1389 M
Khalifah al-Mu'tasim Billah I (Pengangkatan Kedua)

1389 - 1406 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah I (Pengangkatan Ketiga)

1389 M
Peperangan Kosovo, Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia)

1389 - 1401 M
Ba-Yazid I, Sultan Bani Uthmaniyyah keempat.

1393 M
1) Bulgaria dibebaskan oleh Ba-Yazid.
2) Perancis dan German dikalahkan.
3) Taimurlink menakluk Baghdad, pertama kali.

1401 M
Taimurlink menakluk Baghdad, kali kedua.
Taimurlink menakluk sebahagian Syria.

1402 M
Taimurlink menakluk Ankara, Ba-Yazid tertawan.
Ba-Yazid dibebaskan, banyak kawasan kaum Muslimin dibebaskan semula.

1403 - 1421 M
Khalifah al-Musta'in Billah

1421 -1451 M
Murad II, Sultan Uthmaniyyah keenam.
1422-1428 M
Murad menakluk semula kawasan yang ditakluk oleh Taimurlink.

Ibn Hajar (wafat 474 M)

1430 - 1441 M
Khalifah al-Mu'tadhid Billah II

1431 M
Albania ditakluk oleh Murad II

1441 - 1450 M
Khalifah al-Mustakfi Billah II

1450 - 1459 M
Khalifah al-Qa'im Bi-AmriIlah

1451- 1481 M
Muhammad II, Sultan Uthmaniah ketujuh.

1453 M / 857 H
Constantinople (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat gelaran al-Fatih yang bererti sang pembebas.

1458 - 1460 M
Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.

1459 - 1479 M
Khalifah al-Mustanjid Billah

1462 M
Bosnia (Yugoslavia) dibebaskan.

1479 - 1497 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah II

1480 M
Sebahagian kepulauan Greek ditakluk oleh Muhammad al-Fatih.

1481 - 1512 M
Ba-Yazid II, Sultan Uthmaniyyah Kelapan.

1492 M / 897 H
Kejatuhan Granada.
Inquisisi Sepanyol. Pemerintahan Islam di Sepanyol ditamatkan,

Imam as-Suyuti (1471 -1533 M)

1497 - 1508 M
Khalifah al-Mustansik Billah (Pengangkatan Pertama)

1508 - 1516 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Alallah III (Pengangkatan Pertama)

1512 - 1520 M
Saleem I, Sultan Uthmaniyyah kesembilan.
1514 M
Tabriz (Iran) ditakluk, Shah Ismail dikalahkan.

1516 M
Peperangan Marj Dabiq :Syria ditakluk oleh Bani Uthmaniyyah.

1516 - 1517 M
Khalifah al-Mustansik Billah (Pengangkatan kedua)

1517 -1517 M
Khalifah al-Mutawakkil 'Ala-llah III (Pengangkatan Kcdua)

1517-1924 M / 923 - 1349 H Al-Khulafah al-Uthmaniyyun

1517 -1520 M
Khalifah Saleem I

1517 M
Al-Mutawakkil meletakan jawatan Khalifah untuk Saleem
Peperangan al-Ahram : Mesir ditakluki oleh Uthamaniah.

1520 - 1566 M
Khalifah Sulaiman II

1521 M
Belgrade (Yugoslavia) ditakluk;
Gereja terbesar telah diubah menjadi masjid di mana Khalifah Sulaiman mendirikan sembahyang Jumaat.

1522 M
Rhodes ditakluk.

1526 M
Buda (separuh dari Budapest, Hungari) dibuka, Raja Louis telah terbunuh.

1527 M
Austria menawan Buda.

1529 M
Buda ditakluk semula, Austria berundur.
Vienna dikepung tanpa ditawan.

1532 M
Algeria dibebaskan oleh Uthma­niyyah daripada Sepanyol.

1534 M
Tabriz ditakluk semula.
Uthmaniyyah memerintah Baghdad.

1535 M
Tunisia dibebaskan oleh Uthmaniyyah daripada Sepanyol.
Pulau Crete ditakluk.

1539 M
Perdamaian dengan Austria yang bersetuju untuk membayarjiziyah.

1541 M
Pest (separuh Budapest, Hungari) ditakluki Khilafah Islam. Raja Austria
berundur.

1543 M
Bandar Niche (Selatan Perancis) dibebaskan untuk sementara waktu.

1549 M
Sulaiman meminta Ibrahim al-Halabi untuk menulis sebuah buku berkenaan Perundangan Islam yang bertajuk Multaqa al-Abhur, Sulaiman digelar sebagai Sulaiman al-Qanuni.

1560 M
Tentera laut Uthmaniyyah mengalahkan Sepanyol di Jerba.

1565 M
Pulau Malta dikepong.

1566 M
Szeged (Szigetva di Hungari) ditakluk.
Sulaiman meninggal dunia akibat penyakit ketika diambang kemenangan.

1566 - 1574 M
Khalifah Saleem II

1568 M
Austria bersetuju untuk meneruskan pembayaran jizyah.

1571 M
Pulau Cyprus ditakluk.
Pope beusaha untuk mengga-bungkan Venice dan Sepanyol untuk menawan semula Cyprus.

1572 M
Sepanyol menawan semula Tunisia.

1573 M
Perdatnaian dengan Venice.
Cyprus kembali semula kepang-kuan Negara Islam dan Venice terpaksa membayar denda ketenteraan.

1574 - 1595 M
Khalifah Murad III

1575 M
Polania memilih untuk tinggal di bawah perlindungan Khilafah Islam.

1577 M
Kargstan ditakluk.

1578 M
Portugis menyerang Maghribi
Maghribi dibebaskan dari Portugis.

1583 M
Taghistan dibebaskan.

1590 M
Sharwan, Luristan, dan Azerbaijan dibebaskan secara aman.

1595 - 1603 M
Khalifah Mehmet III

1596 M
Orlo (Hungary) dibebaskan; Austria kalah.

1603 - 1617 M
Khalifah Ahmad I

1606 M
Perdamian dengan Austria, Austria berhenti membayar Jizyah.

1617 - 1618 M
Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Pertama)

1618 - 1622 M
Khalifah 'Uthman II

1622 M
Golongan Inkishari (tentera khas) menjadi tcrlalu berpengaruh dan mula mengubah Khalifah mengikut kehendak mereka.

1622 –1623 M
Khalifah Mustafa I (Pengangkatan Kedua)

1623 M
Shah 'Abbas menawan Baghdad

1625 M
Buat pertama kalinya mubaligh Kristian berada di Lebanon dan mula meracuni pemahaman umat Islam terhadap Islam.
Serangan mubaligh Kristian bermula.

1623 - 1640 M
Khalifah Murad IV

1635 M
Tabriz ditakluk semula oleh Khilafah.

1638 M
Baghdad ditakluk semula oleh Khilafah

1640 - 1648 M
Khalifah Ibrahim I

1645 M
Pulau Crete ditakluk semula.

1648 - 1687 M
Khalifah Mehmet IV

1663 M
Kota Neohazel (Austria) ditakluk.
1672 M
Limburg ditakluk buat jangka waktu yang singkat.
Polania dikalahkan dan bersetuju untuk membayar jizyah.

1683 M
Vienna dikepong untuk kali terakhir; kebanyakan kota-kotanya berjaya dibuka tetapi Pope telah menyeru kepada negeri-negeri Eropah untuk membantu Austria dan akhirnya mereka berjaya mengalahkan kaum mush'min.

1686 M
Austria, Polania, Venice, Malta, Rus­sia dan Pope telah membuat perjanjian suci dan berjaya merampas semula Bu­dapest dan Neohazel.

1687 - 1691 M
Khalifah Sulaiman II

1688 M
Samandriah, Qlubaz dan Belgrade terlepas ke tangan musuh.
Kaum muslimin hilang kawalan ke atas bandar Udine dan Niche di Eropah.

1690 M
Samandriah, Belgrade, Udine dan Niche dirampas semula.

1691 - 1695 M
Khalifah Ahmad II

1695 - 1703 M
Khalifah Mustafa II

1695 - 1703 M
Khalifah Mustafa menyerang Russia. Seluruh negara Eropah menyerang Negara Islam.

1703 - 1730 M
Khalifah Ahmad III

1711 M
Khalifah Mustafa mengepung Tzar Russia tetapi panglima tentera melakukan pengkhianatan kerana wang dan membebaskan Tzar dengan satu perjanjian.

1730 - 1754 M
Khalifah Mahmud II

1737 M
Russia dan Austria dikalahkan oleh Is­lam.

1739 M
Perjanjian Belgrade dengan Russia dan Austria; Belgrade dan banyak kawasan-kawasan lain diserahkan kepada Negara Islam.

1754 - 1757 M
Khalifah Uthman lll

1757 - 1773 M
Khalifah Mustafa III

1771 M
Armada laut Russia ditumpaskan oleh armada laut Islam.

1773 - 1789 M
Khalifah 'Abd al-Hamid I

1773 M
Russia kalah di darat di tangan Islam.

1774 M
Russia mengalahkan kaum muslimin; perjanjian damai telah ditandatangani.

1784 - 1787 M
Russia dan Austria merampas banyak kawasan dari tangan orang Islam.

1789 - 1807 M
Khalifah Saleem III
Napoleon ditundukan di 'Akka (Palestin).

1789 M
Austria menawan Belgrade dan Serbia.
Orang-orang Russia menawan ban­dar.

1798 - 1799 M
Napoleon Bonaparte menawan Mesir dan membawa masuk kebudayaan Perancis.

1790 M
Perjanjian damai dengan Austria.
Belgrade dan Serbia kembali ke pangkuan Negara Islam.

1801 M
Napoleon tumpas di Iskandariah dalam Petempuran Laut Abu Qir.
Perjanjian damai dengan Perancis.

1804 M
Tentera Rasmi dibentuk, disamping pasukan Inkishari.

1806 M
Russia dan Britain menyerang Negara Islam.

1807 - 1708 M
Khalifah Mustafa IV

1807 M
Britain tumpas setelah mengepung Bosporus.
Muhammad Ali mengalahkan Britain di Rashid; Britain berundur dari Mesir secara keseluruhan.
Perjanjian damai di antara Perancis dan Russia untuk berhadapan dengan negara Islam.

1808-1839 M
Khalifah Mahmud II

1817 M
Serbia keluar dari Khilafah.

1826 M
Kegagalan Revolusi Greek.
Athen ditakluk.
Pasukan Inkishari dibubarkan; Tentera Rasmi mengantikannya.

1828 M
Negara Eropah membantu Greek untuk memisahkan diri dari Khilafah.
Tentera Rasmi berhadapan dengan Russia.
Russia menyerahkan semula banyak kawasan Islam setelahmenandatangani satu perjanjian damai.

1830 M
Perancis menawan Algeria.
Khilafah mula mengambil Tanzi-mat dari Perundangan Eropah.

1839 - 1861 M
Khalifah 'Abd al-Majid

1856 M
Peperangan al-Qirm ; Perancis dan Brit­ain melawan Russia.

1860 M
Perancis menawan Syria untuk membantu orang Kristian.

Imam as-Syawkani (wafat 1873 M)

1861 - 1876 M
Khalifah 'Abd al-'Aziz

1861 M
Perancis berundur dari Syria.

1864 M
Serbia merdeka tetapi di bawah perlindungan Khilafah.

1867 M
Tentera Islam meninggalkan Serbia secara keseluruhan

1869 - 1879 M
Pembinaan Terusan Suez oleh Perancis.

1876 - 1876 M
Khalifah MuradV

1876 - 1909 M
Khalifah 'Abd al-Hamid II

1876 M
Revolusi Bulgaria tercetus dengan bantuan Russia tetapi gagal.
Serbia menyerang tentera Islam dengan bantuan Russia : Islam mengalahkan mereka dan merampas Bulgaria dan keseluruhan Serbia.

1877 M
Russia dan Romania dikalahkan selepas mereka menyerang orang Islam.
Russia dan Hungary menawan Pleven (Utara Bulgaria).
Russia dikalahkan dan Kaisar dibebaskan ; Russia telah tumpas sebanyak enam kali,

1878 M
Russia menawan Sofia, Pleven, dan Edrine (Turki).
Perjanjian damai dengan Russia.
Bulgaria dan Serbia mencapai kemerdekaan.
Edrine dan lain-lain kawasan orang Islam kembali semula ke tangan orang Islam.
Britain merampas Cyprus.
Perjanjian Berlin, pihak Eropah membahagi-bahagikan tanahair orang Islam.

1909 - 1918 M
Khalifah Mehmet V
Khilafah di bawah pengawalan kaum Nasionalis Turki.

1911 M
Umat Islam Libya bangun menentang Itali di Tripoli.

1912 M
Peperangan Balkan melawan Greek, Bulgaria, dan Serbia. Pihak musuh telah berjaya merampas keseluruhan kawasan orang Islam di Balkan.

1913 M
Pergerakan Sanusiyyah bemula di Libya untuk menentang penjajahan Itali.

1914 - 1918 M
Peperangan Dunia Pertama : Kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut dan Negara Islam semakin mengecil.
Britain merampas Palestine dan Trans-Jordan.

1916 M
As-Sharif Husayn di Makkah mengkhianati Khilafah dan bersengkongkol dengan Perancis dan Britain untuk menentang Khalifah.
Persetujuan Sykes-Picot oleh kuasa-kuasa Eropah untuk menguasai tanah air kaum muslimin.

1917 M
Balfour, Perdana Menteri Britain, berjanji akan memberikan orang Yahudi sebuah tanah air di Palestin.

1918 - 1922 M
Khalifah Mehmet VI

1920 M
Mustafa Kamal (Pengkhianat) mengetuai pemerintahan di Turki.
Negara Islam dibahagi-bahagikan di antara pihak Bersekutu yang menubuhkan pemerintahan Nationalisme Arab dan Turki di kesemua kawasan yang ditakluki; kebanyakan negeri-negeri Umat Islam menjadi koloni Barat.

1922 - 1924 M
Khalifah 'Abd al-Majid II

1922 M
Kekuasaan Khalifah dimansuhkan; 'Abd al-Majid tidak memiliki kuasa.

1923 M
Kamal Pasha (Pengkhianat) mengisytiharkan penubuhan Republik Turki dan mengharamkan seruan adzan dalam bahasa Arab.
1924 M
Ketiadaan Khilafah.
Khilafah dimansuhkan secara mutlak oleh Kamal Pasha (Pengkhianat) dengan bantuan Penjajah Barat, natijahnya maka berakhirlah pemerintahan Islam yang berusia 1,300 tahun.

Nabi (SAW) bersabda: "Barangsiapa mati tanpa bai 'ah ( kepada khalifah ) dilehernya, matinya adalah mati jahiliyah." (HR Muslim)

Pergerakan Khilafah di India.
Sekularisme diisytiharkan di Turki, Negara Islam secara rasmi dibubarkan.

1925 M
Pakaian Islam untuk lelaki dan wanita digantikan oleh pakaian Barat dalam usaha permodenan di Turki. Hijab bagi wanita diharamkan!
Kalendar dan cuti Islam diman­suhkan di Turki.
Perundangan keluarga Islam di­mansuhkan.
Kamal Pasha mati akibat penyakit kelamin. Ketika saat kematiannya hampir tiba, dia mencadangkan kepada Duta British ke Turki untuk mengambilalih jawatan Presiden Turki. Duta tersebut enggan menerima tawaran tersebut.

1928 M
Hassan al-Banna menubuhkan al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir.
Tulisan Arab diganti dengan huruf Latin di Turki.

1939-1945 M
Perang Dunia Kedua

1941 M
Penubuhan Jamiat Islami oleh Moulana Abu A'la al-Maududi.

1947 M
Negara Pakistan ditubuhkan

1948 M
Hilangnya tanah Palestin ke tangan Yahudi.

1949 M
Rampasan kuasa tajaan Amerika yang pertama di Syria. Husni az-Zaim mendapat kekuasaan,

1952 M
Jamal 'Abd an-Nasir menduduki tampuk pemerintahan Mesir melalui rampasan kuasa tajaan Amerika.

1953 M
Taqiy ad-Din an-Nabhani mendirikan sebuah parti politik Hizbut Tahrir untuk mendirikan semula Negara Khilafah.

1956 M
Britain, Perancis, dan Israel menyerang Mesir. Sinai dan Gaza dikuasai oleh mereka. Mesir menerima resolusi PBB untuk membenarkan pasukan PBB berada di Sinai. Perkara ini sebenarnya dicadangkan oleh Amerika.

1960-an M
Jamal 'Abd an-Nasir menyesatkan umat Islam dengan menyerukan kepada semangat Nasionalisme Arab.
1967 M
Al-Quds (Jerusalem), Tebing Barat, Gaza dan Sinai dijajah oleh Israel.

1968 M
Rampasan kuasa yang dirancang oleh Rritish di Iraq, yang membawa Ahmad Hassan al-Bakar kepada kekuasaan. Permulaan kepada kemunculan Sadam Hussein.

1969 M
Muammar Qadafi merampas kuasa di Libya melalui perancangan pihak Brit­ish.

1970 M
Peristiwa 'September Hitam', pembunuhan di Jordan, ribuan telah terbunuh di tangan pihak bersenjata Raja Hussein Jordan dan Arafat.

1978 M
Khomainie mendapat kekuasaan di Iran melalui revolusi yang dirancang oleh Amerika.
Taqiy ad-Din an-Nabhani (yang menubuhkan Hizb ut-Tahrir) meninggal dunia.

1979 M
Soviet Russia menjajah Afghani­stan. Jutaan kaum Muslimin terbunuh, Selepas kaum Muslimin mengalahkan Soviet, pemimpin mereka mula berperang sesama sendiri.
Saddam Hussein dari Iraq memulakan Perang Iran-Iraq, ratusan ribu kaum muslimin terbunuh.

1982 M
Israel menyerang Lebanon. Mereka membantu militia Kristian untuk melakukan ‘Penyembelihan Sabra dan Shatila'.
Peperangan dan kebuluran mendominasi Afrika, disebabkan oleh dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Barat, Russia, PBB, IMF, dan Bank Dunia. Ratusan ribu manusia terbunuh.

1990 M
Perang Teluk Kedua yang dirancang oleh Amerika. Ratusan ribu kaum muslimin terkorban.

1991 M
Persidangan Madrid; Israel, PLO, Jordan, Syria dan lain-lain negara bertemu, melalui tekanan dari pihak Amerika, bertujuan untuk menyekat Israel melalui proses damai.
Puak Kristian Serb melakukan pembersihan etnik, rogol, penyeksaan dan pembunuhan ribuan kaum muslimin.
Masalah baru semakin kusut; Palestin, Kashmir, Afghanistan, Bosnia, Burma, Filipina, Chechnya, China, India, Indonesia.

1992 M
Keruntuhan Soviet Union. Natijah yang tabie dari kepalsuan Marxisme. Amerika telah berjaya dalam usahanya untuk memusnahkan Soviet Union.

1993 M
Satu persetuajuan telah ditandatangani antara Israel dengan PLO di Washington.

1994 M
Pembunuhan Mesjid Hebron; seorang pendatang Yahudi telah membunuh kaum muslimin ketika mereka sedang bersembahyang.
Israel dan Jordan menandatangani perjanjian yang menyerahkan hak kaum muslimin terhadap tanah air mereka.

1996 M
Israel menyerang Lebanon untuk melengahkan perlaksanaan perjanjiannya dengan PLO.
Israel membuka terowong Al-Aqsa, sebagai satu lagi helah untuk melegahkan perlaksanaan perjanjiannya.
Puak Taliban mengambilkuasa di Afghanistan. Satu lagi versi Is­lam yang keliru dihidangkan buat tatapan dunia.

2000 M
Konferensi Khilafah I di Indonesia, diadakan di Jakarta yang dihadiri oleh sekitar 5000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

2001 M
Runtuhnya Bangunan WTC di New York, serta Bangunan Pentagon akibat dirempuh oleh pesawat terbang.
Perang melawan terrorisme (baca: Islam) dipropagandakan oleh AS ke seluruh dunia untuk membinasakan sel-sel aktivis Islam.

2002 M
AS menduduki Afganistan dan mendudukkan agennya Hamid Karzai sebagai Kepala Negara.
Masiroh "Selamatkan Indonesia dengan Syariah" di Jakarta, Indonesia, diikuti sekitar 15000 peserta, long march dari Monas ke depan bangunan DPR/MPR.

2003 M
AS menjajah Iraq, atas tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal yang hingga saat ini belum terbukti adanya.
Konferensi Islam di Indonesia, dan seluruh negeri-negeri Muslim untuk menjaga kesatuan negeri-negeri Islam.

???? M
Khilafah Islam tegak semula.
Runtuhnya ideologi Kapitalisme.

Kita Memerlukan Khilafah Sekarang !!!

ALLAHU AKBAR ! ALLAHU AKBAR ! ALLAHU AKBAR !

[Disusun dengan beberapa penambahan dari History of Islam, Is­lamic Culture Workshop, Walnut, USA]

Tiada ulasan: